Все книги/ Медицина

Prawo medyczne


Justyna Zajdel-Ca??kowska


Kompaktowa publikacja w zakresie prawa medycznego, a w niej bie????ce przepisy dotycz??ce pracy w s??u??bie zdrowia.  Autorka omawia tematy, kt??re stanowi?? esencj?? prawa medycznego w obszarze zwi??zanym z: prawami pacjenta, obowi??zkami os??b wykonuj??cych zawody medyczne i dokumentacj?? medyczn??.
Publikacja zawiera liczne wzory dokument??w i schematy post??powania, kt??re maj?? stanowi?? praktyczn?? wskaz??wk?? w codziennej praktyce medycznej. Nieprzypadkowa jest r??wnie?? liczba przyk??ad??w medycznych, kt??rych zadaniem jest zbli??enie Czytelnika do reali??w jego codziennej pracy i odniesienie przyk??adowych stan??w faktycznych do aktualnie obowi??zuj??cego prawa, stanowiska doktryny i orzecznictwa s??d??w.Купить книгу в интернет-магазине: