Все книги/ Медицина

Zamojskie Studia i Materia??y. Seria Fizjoterapia. T. 16, z. 2


+100


Seria Fizjoterapia jest po??wi??cona fizjoterapii rozumianej jako dyscyplina o zasadniczym znaczeniu dla zdrowia cz??owieka. Spotkamy w niej przede wszystkim prace oryginalne, ale tak??e i przegl??dowe po??wi??cone metodom fizjoterapeutycznym w profilaktyce, diagnozowaniu, leczeniu i rehabilitacji. Znajdziemy w niej r??wnie?? prace po??wi??cone interesuj??cym postaciom klinicznym chor??b i nowoczesnym metodom leczenia, maj??cym szczeg??lne znaczenie dla naszych pacjent??w, kt??rzy rzadko maj?? tylko jeden problem zdrowotny. St??d miejsce dla balneoklimatologii. ??wiadomo???? roli medycyny spo??ecznej sprawia, i?? publikowane s?? tak??e prace z zakresu pedagogiki zdrowotnej i filozofii medycyny.Купить книгу в интернет-магазине: