Все книги/ Социальная психология

Szczera prawda o nieuczciwo??ci


Дэн Ариели


Autor bestsellera ???New York Times???, Pot??ga irracjonalno??ci powraca ze sk??aniaj??c?? do refleksji ksi????k??, kt??ra podwa??a nasze przekonania na temat uczciwo??ci i zmusza nas, by??my byli ze sob?? szczerzy.
Czy ryzyko wpadki wp??ywa na nasz?? sk??onno???? do oszustwa?
W jaki spos??b firmy toruj?? drog?? oszustwu?
Czy wsp????praca czyni nas bardziej czy mniej uczciwymi?
Czy religia sprawia, ??e stajemy si?? bardziej uczciwi?
Wi??kszo???? ludzi uwa??a si?? za uczciwych, tak naprawd?? jednak wszyscy oszukujemy. Od Waszyngtonu po Wall Street, od klasy szkolnej po miejsce pracy – nieetyczne zachowania s?? wszechobecne. Nikt nie jest na nie odporny – niezale??nie od tego, czy chodzi o bia??e k??amstwo maj??ce uchroni?? nas przed k??opotami, czy te?? o zawy??enie poniesionych koszt??w w sprawozdaniu.
W Szczerej prawdzie o nieuczciwo??ci Dan Ariely, nagradzany autor bestseller??w, pokazuje, dlaczego w jednych sprawach jest ??atwiej k??ama?? ni?? w innych; ??e ryzyko przy??apania ma mniejsze znaczenie dla tego, czy oszukujemy, ni?? nam si?? wydaje; oraz w jaki spos??b praktyki biznesowe toruj?? drog?? nieetycznym zachowaniom – umy??lnie lub mimo woli. Ariely analizuje mechanizmy nieetycznego zachowania w ??yciu osobistym i zawodowym oraz w ??wiecie polityki i pokazuje, w jaki spos??b wp??ywaj?? one na nas wszystkich, nawet je??li uwa??amy si?? za ludzi o wysokich standardach moralnych. Nie wszystko jednak stracone. Ariely pokazuje r??wnie??, co sprzyja naszej uczciwo??ci, wskazuj??c nam drog?? do osi??gniecia wy??szego poziomu etycznego w ??yciu codziennym.
Szczera prawda o nieuczciwo??ci, pe??na osobistych spostrze??e?? i fascynuj??cych odkry?? naukowych, zmieni spos??b, w jaki spostrzegamy samych siebie, swoje dzia??ania oraz innych ludzi.
jest profesorem psychologii i ekonomii behawioralnej na Uniwersytecie Duke. Jest za??o??ycielem i dyrektorem Center for Advanced Hindsight (Centrum Zaawansowanego Spogl??dania Wstecz). Jego prace prezentowano w wielu uznanych tytu??ach prasowych, takich jak ???New York Times???, ???Wall Street Journal???, ???Washington Post???, ???Boston Globe??? i innych. Dan Ariely mieszka w Durham w Po??udniowej Karolinie ze swoj?? ??on?? Sumi i dwojgiem ich tw??rczych dzieci, Amitem i Net??.
– David Brooks, ???The New York Times???
– Nassim Nicholas Taleb, autor Czarnego ??ab??dzia
– A. J. Jacobs, autor ksi????ek The Year of Living Biblically i Drop Dead Healthy
– ???Library Journal???
– Bloomberg.com
– BooklistКупить книгу в интернет-магазине: