Все книги/ Иностранные языки

Imagologia – pami???? zbiorowa – umys?? i kultura


Aleksandra Niewiara


Dost??p do wszystkich rysunk??w zamieszczonych w Zestawieniach ankiet obrazkowych z 1994 i 2012 roku, przedmiotu analizy w Imagologii, jest dost??pna pod linkiem: www.imagologia.us.edu.pl
Tematem ksi????ki s?? zagadnienia zbiorowych wyobra??e?? o narodach, kt??re scharakteryzowano jako konceptualizacje kulturowe i opisano  pod wzgl??dem ich powstawania, przetwarzania i ewolucji zar??wno w indywidualnym umy??le, jak i w kulturze. Zosta??y one tak??e przedstawione jako kategorie pami??ci zbiorowej, istotne w procesie wy??aniana si?? aktualnych dla danego czasu to??samo??ci wsp??lnotowych.  W pracy om??wiono wyniki trwaj??cego ponad dwadzie??cia lat badania, w kt??rym zastosowano oryginaln?? metod?? por??wnania badania asocjacyjnego wizualnego, polegaj??cego na rysowaniu przez respondent??w przedstawicieli narod??w, z tradycyjnym badaniem nastawionym na uzyskanie wynik??w werbalnych.
Publikacja adresowana jest do etnolingwist??w, antropolog??w, psycholog??w oraz do wszystkich zainteresowanych problematyk?? stereotyp??w narodowych oraz pami??ci zbiorowej.Купить книгу в интернет-магазине: