Все книги/ Иностранные языки

Jest, by??, b??dzie czy by??by? Zagadki czas??w i tryb??w w j??zyku francuskim


Katarzyna Kwapisz-Osadnik


Ksi????ka skierowana jest nie tylko do nauczycieli, student??w oraz wszystkich ucz??cych si?? j??zyka francuskiego na poziomie ??rednio-zaawansowanym i zaawansowanym, ale tak??e do os??b, kt??re ucz?? si?? innych j??zyk??w i chc?? poszerzy?? wiedz?? og??ln?? o tym, jak postrzegamy rzeczywisto????, jak przetwarzamy dane, jak je kodujemy w j??zykach i w ko??cu jak konstruujemy nasze wypowiedzi.
Autorka publikacji wyja??nia funkcjonowanie czas??w i tryb??w gramatycznych j??zyka francuskiego, jednak robi to r??wnolegle ukazuj??c, ??e ta sama sytuacja mo??e by?? wyra??ona za pomoc?? u??ycia r????nych czas??w i tryb??w. Dzi??ki odpowiednio dobranym rysunkom oraz narracji utrzymanej w konwencji rozmowy z czytelnikiem przyst??pnie opisuje wyb??r konkretnego czasu i/lub trybu, wskazuj??c na mechanizmy przetwarzania danych przez rodzimego u??ytkownika j??zyka, czyli przedstawia, w jaki spos??b u??ytkownik j??zyka francuskiego wyobra??a sobie sytuacje i jakie s?? tego gramatyczne i leksykalne konsekwencje.
Ksi????ka zawiera r??wnie?? odmiany czasownik??w, ze szczeg??lnym uwzgl??dnieniem czasownik??w o najwy??szej frekwencji u??ycia, a tak??e rozdzia?? po??wi??cony wyja??nieniu wyboru czasownika posi??kowego w czasach z??o??onych.
To ciekawa propozycja poznawcza dla wszystkich, kt??rzy lubi?? uczy?? si?? j??zyk??w, lubi?? zagadki i nie boj?? si?? wyzwa??.Купить книгу в интернет-магазине: